[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادگاه عالی انقلاب اسلامی

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ۱۶ شهریور ١٣۶۴

شماره ۴۷۶۷ / ۴

پیوست -----

 

پرونده کلاسه ۶۲ / م / ۳۳۶۱۸ دادسرای انقلاب اسلامی مرکز مربوط برضوان شباک [شبالی] فرزند محمد رشید و همسر متوفایش محمد حسن پروهان که در ارتباط با عضویت در تشکیلات استعماری صهیونیستی بهائیت محاکمه و نظر باسترداد حقوق و مزایا و وام دریافتی ازشرکت نفت بنفع دولت اسلامی داده شده بود در دادگاه عالی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار و نتیجه بشرح زیر اعلام میگردد.

حسب اوراق پرونده متهمه مشارالیها در تمام مراحل تحقیق و دادگاه اظهار داشته که با علم و اطلاع از بهائی بودن شوهرش بوی شوهر کرده و عقد اسلامی و عقد بهائی همزمان انجام گرفته (البته اگر متهمه راست هم بگوید که مسلمانم ازدواج با بهائی حرام و باطل بوده است) و همچنین میگوید که من و شوهرم هر کدام مبلغ چهارصد هزار تومان وام از شرکت نفت گرفته ایم و دو باب منزل تهیه کردیم بنا بر اظهارات مشارالیها و سایر مدارک موجود بهائی بودن همسر متوفایش محرز بنظر میرسد علیهذا چون استخدام وی در شرکت نفت غیر قانونی بوده باید کلیه حقوق و مزایا و وام دریافتی (مبلغ چهارصد هزار تومان برای خرید خانه) کلاً مسترد گردد چنانچه با عین آن وام دریافت شده منزل اهواز را تهیه کرده باشد اگر چه فعلاً قیمت آن بالا نرفته باشد این ترقیات تابع اصل (وام) است بنفع دولت اسلامی باید استرداد شود لذا نظریه مذکوره در دادنامه فقط در مورد محمد حسن پروهان متوفی منطبق با موازین و مورد تأئید است.

دادگاه عالی انقلاب اسلامی

[امضا روی مهر رسمی]

۱۲ شهریور ١٣۶۴

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]