[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۱۴۱ رمز

شماره خصوصی: ۲۴۱۶ - م ن

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: -----

دایره: ----- شعبه: -----

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

ضمیمه: -----

پاکنویس کننده: -----

تاریخ ثبت: ۱۲ تیر ۱۳۳۱ تاریخ پاکنویس ----- تاریخ خروج: -----۱۳۳

رمز

 

کرمان

استانداری با استحضاری که از گزارش ۸۹ و ۱۰۲ فرمانداری رفسنجان چون گزارشهای رسیده حاکی است که در تحریکات علیه بهائیها بیانات آقای حاج انصاری بی ‎اثر نبوده و با وضع حساس فعلی کشور این نوع اقدامات عکسالعمل نامطلوبی خواهد داشت مقرر فرمائید بوسایل مقتضی ایشانرا متوجه عواقب امر نموده و بمنظور جلوگیری از این قبیل تشنجات اقدامی فرمایند که وسایل [ناخوانا] نامبرده برای مسافرت به تهران و یا محل دیگر فراهم گردد و نتیجه اقدام را سریعاً اعلام فرمائید و بهر صورت باید از هرگونه اخلال در نظم و آرامش بر طبق مقررات لوایح قانونی اخیر جلوگیری بعمل آورند

وزیر کشور دکتر صدیقی

رئیس اداره انتظامات دادخواه

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]