[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی -----

شماره خصوصی -----

جزوه دان -----

پرونده -----

 

نوع پیش نویس -----

موضوع پیش نویس -----

پیوست -----

پاکنویس کننده [ناخوانا]

 

[آرم]

دفتر نخست‌وزیر

 

تاریخ نوشتن ۱۰ شهریور ١٣۲۵ ماه تاریخ پاکنویس ۱۰ / ۶ ماه ------ تاریخ ثبت ----- ماه -----

 

جناب آقای استاندار استان دهم

 

اطلاع رسیده که به تحریک یکی دو نفر از روحانیون اصفهان و عده‌ای از متنفذین محلی زواره نسبت به بهائیان دشت مشهد از طرف اهالی محل مزاحمت‌هایی وارد شده است چنانچه حمام آنها را آتش زده و درب باغ متعلق به نصرالله آزادگان را سوزانده‌اند رسیدگی و چگونگی را استعلام و تعلیمات لازم برای حفظ نظم و آسایش اهالی صادر فرموده و نتیجه را اطلاع [دهید].

مرتضی خسروی

[امضا]

[یادداشت دستنویس در حاشیه صفحه]

اصفهان

[ناخوانا] مبارک

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]