[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت پست وتلگراف و تلفن

ادارۀ دفتر وزارت

شمارۀ: ۱۹۹/ م

به تاریخ: ۷ مرداد ۱۳۲۳

مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر

(موضوع: تبلیغات طایفهٴ بهائی در شاهرود)

محترماً رونوشت گزارش تلگرافی رسیده از شاهرود برای استحضار خاطر مبارک به پیوست تقدیم گردید.

به جای وزیر پست و تلگراف و تلفن، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] عطف به سابقه اقدام شود.

[حاشیهٴ ۲:] آقای مستوفیان، با ارسال رونوشت گزارش به ادارۀ کلّ شهربانی، دستور بدهید که چگونگی موضوع را از شهربانی شاهرود استفسار و از تبلیغات بر علیه مذهب رسمی اسلام جلوگیری نمایند. ۱۵ مرداد ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۳:] نمرهٴ: ۹۶۱؛ ۱۵ مرداد ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]