[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

حکومت کاشان و نطنز

 

مواد حکم محمد الاسلام آقای ملا حبیب الله

خطاب بصدرالواعظین

جناب مستطاب آقای آ سید محمود صدرالواعظین سلمه الله تعالی

چون حالم [ناخوانا] نیست و قوه حرکت و حاضر شدن بمجلس تعزیه داری مدرسه را ندارم این است که مینویسم البته جنابعالی منبر بروید و مشغول بذکر مصیبت و تعزیه داری شوید و سایر ذاکرین را هم سفارش نمائید مشغول ذکر مصائب شوند چرا تعطیل نمودهاید در موضوع مدرسه وحدت بشر هم از قول من بتمام مردم و حاضرین مجلس اعلام نمائید چون این چند روزه بهار تعزیه داری و ذکر مصائب اهل بیت عصمت است و مجالس برای بستن مدرسه و این مذاکرات نیست بهتر است که اطمینان بدهید مردم را متفرق شوند و مشغول کسب و شغل خود شوند تا چند روز دیگر که انشاءالله تعالی رفع کسالت اینجانب بشود با توجهات و اقدامات کامله حضرت مستطاب آقای حکومت جلیله همه قسم اقدام خواهد شد و بطور صحیح و موازین شرعیه و مجاری صحیحه مدرسه را مسدود خواهند فرمود [ناخوانا].

[ناخوانا] الحق حبیب الله الشریف فی ۱۱ محرم الحرام ۱۳۴۰ [۲۳ شهریور ۱۳۰۰]

(یا حبیب قلوب العارفین)  

 

سواد مطابق اصل است

[مهر و امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]