[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

[شمارۀ: ۲۴۱۱۹/ ۱۶۱۵؛ تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۲۳]

تلگراف به شاهرود

 

آقای مهدی عامری، بازرس وزارتی

تعقیب حکم ۱۴۷۶ – ۳۱۰۶۷ لازم است برای رسیدگی به قضایای شاهرود تسریع به عمل آورده و ضمناً با نهایت دقّت معلوم نمایید که از طرف رؤسای کارمندان دولت در انجام وظیفه که جهت جلوگیری از غائلهٴ آن‌جا داشته‌اند، غفلت و تسامحی شده است یا خیر.

 

۲۴۱۱۹/ ۱۶۱۵ ــ ۳۱ مرداد ۱۳۲۳

رونوشت تلگراف بالا برای استحضار نخست وزیری تقدیم می‌شود.

وزیر کشور، [امضاء: از طرف، سروری]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر، شمارۀ: ۹۵۷۶، تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۲۳] ١٠٠٣٩

[حاشیهٴ ۲:] پرونده را بعد از رسیدن، ضمیمه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]