[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۹۷۲۵ م

شماره خصوصی: ۱۰ آبان ۱۳۳۱ /۲۴۴۳ / م ن

جزوهدان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: انتظامات

دایره: ---- شعبه: -----

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

ضمیمه: ------

پاکنویس کننده: ----

تاریخ تحریر: ۸ آبان

تاریخ ثبت: ۱۰ آبان  

تاریخ پاکنویس: -----

تاریخ خروج: ۱۰ آبان ۱۳۳۱

 

محرمانه

 

شهربانی کل کشور

عطف بنامه شماره ۳۶۶۰۴ - ۱ - ۱۹ مهر ۱۳۳۱ و پیرو شماره ۹۵۷۵ - ۲۱۳۸ - م – ۲۱ مهرماه ۱۳۳۱ راجع به حمله به خانه و قبرستان بهائیهای رفسنجان- فرمانداری رفسنجان ضمن گزارش مشروحی که از جریان واقعه داده است متذکر شده با اینکه قبلا به رئیس شهربانی تأکید شده بود برای تحصیل اطلاعات قبلی از وقایع محل مراقب اوضاع باشد و درموقع بازجوئی متهمین تخریب محفل بهائیها و هجوم اهالی برای استخلاص متهمین در دادگاه حضور داشته [باشد]، هیچگونه اقدام مؤثری برای تفرقه جمعیت ننموده و بفرمانداری هم اطلاعی نداده است و این تعلل و مسامحه موجب تجری اشخاص شده و منجر به آتش زدن محفل و تخریب حمام و قبرستان بهائیها شده است

 و اضافه نموده که دستگاه شهربانی آنجا خوب کار نمیکند و احتمال داده میشود در روز اربعین و اواخر ماه صفر که روزهای مخصوص سوگواری میباشد یک تحریکاتی بعمل آید- مقرر فرمائید برای رسیدگی بمواضیع و تقویت نیروی شهربانی به سرپرستی یک افسر [ناخوانا] و مراقبتهای لازم در روزهای مزبور اقدام فوری بعمل آورده و از نتیجه وزارت کشور را [مستحضر سازند]

وزیر کشور

[امضاء]

۸ آبان ۱۳۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]