[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۲۱ آبان [۱۳۲۹]

شماره: ۸۸۷۳

ضمیمه: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: اطلاعات

 

در جواب مراسله حروف و اعداد ممیزه که متمم شماره است با شماره ذکر شود.

 

اداره [اطلاعات]

گزارش تلگرافی استانداری اصفهان مورخ ۱۵ آبان ۱۳۲۹ اصفهان ذیلا درج میشود

ساعت ۳ بعد از ظهر امروز تلگرافی به بروجن گزارش داده در اثر اختلافات بین مسلمانان و بهائیها محفل بهائیها آتش زده شد و چنانچه قوای کمکی نرسد عواقب وخیمی خواهد داشت به فرماندار شهرکرد تلگرافی دستور داده شد شخصاً به بروجن حرکت در رفع غائله اقدام نماید همچنین به هنگ ژاندارمری دستور داده شد قوای کمکی اعزام و انتظامات را برقرار نمایند از طرف لشکر نیز برای حفظ انتظامات عدۀ سرباز با یکنفر افسر اعزام گردند جریان متعاقباً بعرض خواهد رسید.

از طرف استاندار [امضاء]

از طرف رئیس اداره اطلاعات و آمار [امضاء]

 

[یادداشتهای زیر نامه]

۱۵۸۵۰ / ن - ۲۱ آبان [۱۳۲۹]

 

[مهر-اداره انتظامات بایگانی شد]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]