[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

رونوشت گزارش شماره ۲۲۰۵ -۲۱ اسفند ۱۳۲۲ بخشداری محلات

فرمانداری شهرستان قم عطف بشماره ۵۰۹۴ - ۱۴ اسفند ۱۳۲۲ موضوع آتش زدن دکان نجاری و درب خانه مهاجرین از طرف سرکار ستوان ۲ ژاندارم بیگدلی اقدام به تحقیقات شده و پروندهاش بدادگاه بخش محلات فرستاده شده است برای مزید استحضار رونوشت شرحی که از طرف ستوان نامبرده به دادگاه نوشته شده است به پیوست تقدیم میگردد. بخشدار محلات

امضاء حسین شاکری

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

رونوشت برابر با اصل است.

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]