[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ: ۱۶ شهریورماه ۱۳۲۵

شماره: ۲۶۱۰۱

(نمونه ۷)

[آرم]

نخستوزیر

 

جناب آقای استاندار استان دهم

اطلاع رسیده که به تحریک دو نفر از وعاظ اصفهان وعدهای از متنفذین محلی زواره نسبت به بهائیان پشت مشهد از طرف اهالی مزاحمتهائی وارد شده است چنانچه حمام آنها را آتش زده و درب باغ متعلق به نصراله آزادگان را سوزاندهاند. دستور فرمائید چگونگی موضوع را فوراً رسیدگی و تعلیمات لازم برای حفظ نظم و آسایش اهالی صادر فرموده و نتیجه را اطلاع دهید. نخست وزیر

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]