[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

 

[تاریخ:] ۲۰ آبان ۱۳۲۹

[شماره ندارد]

گزارش شب پستل بروجن

 

در اثر رفتن عدّه[ای] از مسلمین که به جرم نزاع بین مسلمین و بهائی جهت رسیدگی در دادگاه شهرکرد اعزام شده‌اند، کلیّهٴ اهالی بروجن مغازه‌های خود را تعطیل و در تلگراف‌خانه متحصّن گردیده‌اند.

پستل بروجن: صفاپور

 

[دستنوشته ۱:] انتظامات، ۲۲ آبان [۱۳۲۹].

[دستنوشته ۲:] سابقه را ضمیمه فرمایید، ۲۲ آبان ۱۳۲۹.

[دستنوشته ۳:] طبق تلگراف روز ۲۰ آبان ۱۳۲۹ فرمانداری، اهالی از تحصّن خارج و قضیّه تحت تعقیب است. اقدامی ندارد، بایگانی است. ۲۳ آبان ۱۳۲۹.

[مهر: ادارۀ انتظامات، بایگانی شد].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]