[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

دولت علیه ایران

[آرم]

وزارت داخله

۲۹ سنبله ۱۳۰۰

طهران-----

بتاریخ ۱۸ محرم ۱۳۴۰ 

اسم نویسنده -----

صادره [ناخوانا]

نمره کتاب ثبت: ۳۳۹۳ / ۱۰۰۹

کارتن ۳

دوسیه ۷ 

ذکر نمره‌های قبل -----

شعبه تحریرات دو [ناخوانا]

ضمیمه ----- 

ارسال در ساعت ---

۲۹ سنبله ۱۳۰۰

 

وزارت جلیله معارف اوقاف و صنایع مستظرفه

سواد تلگراف حکومت کاشان راجع بمدرسه وحدت بشر لفاً ارسال گردیده چنانکه خاطر اولیای آن وزارت جلیله [ناخوانا] مستحضر است [ناخوانا] مدرسه مزبوره بعضی اعتراضات مذهبی از ناحیه علما می شود و  بیم ظهور پاره حوادث میرود  متمنی است نظریات آن وزارت جلیله را سریعاً اعلام  فرمایند تا بر طبق آن بحکومت دستور صادر  شود [امضاء] [ناخوانا]

از مقام منیع ریاست وزراء عظام الملوک تعلیمات صادر گردیده که اگر تبلیغات میشود جلوگیری و کارکنان مدرسه را با خبر تا با عمل جداً متوجه سازند لکن اساس مدرسه را در حدود نظامات معارف حفظ نمایند.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]