[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

مورخ ۹ بهمن ۹۱

 

خدمت ریاست محترم شورای تأمین شهرستان نظرآباد

با احترام اینجانب پیام ولی متصدی عینک‌سازی واقع در شهرستان نظر‌آباد که حدود ۵ سال از پلمپ آن میگذرد طی رأی شعبه ۳ دیوان عدالت اداری مورخ ۲۵ دیماه ۹۱ به شماره پرونده ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۰۰ به طرفیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظر‌آباد طی اخذ توضیح از نمایندگان بهداشت معلوم گردیده که شبکه بهداشت در اجرای مصوبه و دستور تاریخ‌های ۱۲ اردیبهشت ۹۰ و ۱۱ خرداد ۹۰ شورای تأمین شهرستان نظر‌آباد از صدور مجوز عینک‌سازی برای اپتومتر معرفی شده توسط شاکی (پیام ولی) خودداری کرده است لذا خواهشمندم عنایت فرمایید طی چه ماده قانونی مملکتی در مصوبه شورای تأمین از ارائه مجوز عینک‌سازی به اپتومتر معرفی شده توسط اینجانب در شبکه بهداشت منع گردیده است.

با تشکر فراوان

[امضا]

پیام ولی ۹ بهمن ۹۱

 

شماره تماس: [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]