[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

حضور محترم حضرت اشرف آقای نخستوزیر دام اجلاله

محترماً بعرض میرساند بیستوهشت سال زحمت کشیده بخون جگر فرزندی بپاکی و بیآلایشی تربیت نموده‎ام خدمت دوساله و نوبت یکماهه نظام وظیفه را در اولین مواقع خود انجام داده به کمک هم از کسب و کار ضعیف خویش عائله خود را سرپرستی و بیش از وسع خود مالیات بردرآمد و هرگونه عوارض دولتی را پرداختهایم حال که این جوان طبق آئین دیانتی خود و با رعایت تمام مقررات ازدواج نموده چون دفتری که عقدنامه او را ثبت نماید نبوده برای رفع این مسئولیت نیز باداره ثبت سپس بوزارت دادگستری و اداره کل آمار و ثبت احوال مراجعه نموده است بجای اینکه امر به ثبت آن صادر فرمایند نتیجه این ابراز عفت و پاکدامنی اخلاقی و اظهار اطاعت از مقررات این شده که تحت تعقیب مدعیالعموم قرار گرفته او را به چهار ماه حبس محکوم داشتهاند و برای این مظلومیت که دادخواهی از محکمه استیناف و دیوان عالی تمیز نموده متأسفانه قضات محترم در آنمقامات ارجمند هم این چنین حکم را یکی بعد از دیگری تائید و ابرام و بالاخره او را زندانی و کسب و کار این ناتوان را هم که به کمک او اداره میشد معطل گذاردهاند اینک از آنحضرت که حسن انتظام وزارتخانههای کشور شاهنشاهی را عهدهدار میباشید دادخواهی مینماید هرگز برای تاریخ دادگستری همایونی سزاوار نیست که اینچنین جوانان بجرم ازدواج در زوایای زندان بخوابند و پدر و مادران دلشکسته و زنان و اطفال معصوم آنان با چشم اشکبار قرین حسرت و اسف باشند و یا قضات محترم وسعت کاخ عدالت پروری شاهانه را محدود به ملل چهارگانه دانسته یک قسمت از رعایای مظلوم خیرخواه دولت و مملکت را در گوشه زندان قرار دهند.

۲۶ اسفندماه ۱۳۱۹

جواد محبوبی [امضاء] همدان

تمبر ندارد: ۲۹ اسفند ۱۳۱۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]