[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از شهرکرد به ط [طهران]؛ شماره قبض:۴۸۱ شماره تلگراف: ۴۳؛ تعداد کلمه: ۹۲، تاریخ اصل: ۲۰ [آبان ۱۳۲۹]، تاریخ وصول: ۲۰ آبان [ ۱۳۲۹]

 

[وزارت] کشور

پیرو تلگراف ۱۵ آبان ۱۳۲۹، ساعت ۲۰ روز ۱۹ آبان ۱۳۲۹ بیست و چهار نفر از اهالی بروجن وسیلهٴ مأمورین انتظامی لشکر ۹ اصفهان به شهرکرد وارد. در اثر این عمل عدّه‌ای زیاد از اهالی بروجن به شهرکرد آمده و عدّه‌ای هم در بروجن متحصّن گردیدند. ۲۴ نفر مذکور به دادگاه تسلیم و عموماً با قید کفیل آزاد و به بروجن مراجعت نمودند. با اقداماتی که شده، متحصّنین از تحصّن خارج و به قضیّه خاتمه داده شده است. بدیهی است موضوع در جریان رسیدگی مأمورین ژاندارمری و دادگستری می‌باشد. ۳۳۶۲.

فرماندار، خردپیشه

 

 

[دستنوشته ۱:] در تعقیب به سابقه ارجاع شود، ۲۱آبان ۱۳۲۹.

[دستنوشته ۲:] اقدام ندارد، [امضاء]، ۲۱آبان .

[مهر: ادارۀ تلگراف تهران، دایرهٴ فرستنده].

[مهر: ادارۀ انتظامات، بایگانی].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]