[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

شمارۀ: ۷۳۰۱/ ۵۷۵۴۸

[تاریخ:] ۲۴ بهمن ۱۳۲۲

محرمانه

 

فرمانداری گلپایگان

با استحضار از مفاد گزارش شمارۀ ۴۸ – ۲ بهمن ۱۳۲۲ راجع به شایعهٴ تشکیل محفل بهائی‌ها در خمین و تبلیغات آنها؛ به طوری که از مفاد گزارش مستفاد می‌شود، اطّلاعاتی که به فرمانداری رسیده، روی شایعات است و بدیهی است به شایعات بی‌اساس نباید ترتیب اثر داده شود. در صورتی که از منابع موثّقی تأیید گردد و عملیّات و تظاهراتی ناشی شود که تولید نفاقی بین اهالی نموده و لطمه‌ای به انتظام محلّی وارد سازد، باید به نحو مقتضی جلوگیری و مرتکبین به دادگاه صالحه احاله شوند.

وزیر کشور [امضاء: سروری]

مدیر کلّ [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]