[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت راه

رونوشت تلگراف رمز ادارۀ راه شوسه شاهرود

مورّخ: ۱۹ مرداد ۱۳۲۳

[شماره: ۱۰۶۹]

 

وزارت راه

تظاهرات مذهبی شدیدی [در] شاهرود حکم‌فرما و از ۱۷ مرداد نزاع؛ عدّه[ای] مقتول و عدّه[ای] مجروح؛ اموال زیادی غارت، سوزانیده شده. تصمیم شاهرود شهرستان خارج فوری کلیّهٴ منتسبین فرقهٴ بهائی؛ آقای شیدانی رییس حسابداری این اداره متّهم به انتساب در این فرقه؛ تأمین جانی و مالی نداشته، اقامتش در شاهرود غیر مقتضی؛ تهران اعزام، کارهای اداره راکد. مستدعی جانشین تعین؛ تکلیف روشن فرمایید. نمرهٴ ۱۰۶۹.

قائم‌مقامی

رونوشت مطابق اصل است.

[امضاء] ۲۴ مرداد ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]