[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آتش

[تاریخ:] ۱۴ اسفند ۱۳۵۷

[شماره:] ۱۶

 

...در این هفته دو نامه از جنوب کشور داشتیم با یک خط و یک انشاء و سبک نگارش واحد که اکثراً لابلای سطور نامه که با خودکار آبی نوشته شده با قلم و مرکب مشکی مطالبی بعنوان حاشیه مرقوم داشته و در این دو نامه یکی مبارز وطن و دیگری دانشجوی علوم و ادبیات امضاء کرده است و در یک نامه به مهندس حسن رمزی عطائی برادر عطائی نیروی دریائی دزد قهار معروف با ماست مالی شدن پرونده و یا [ناخوانا] پرداخت حق و حساب از زندان با وجود میلیاردها دزدی آزاد گردید اشاره کرده و چگونگی شهردار شدن و وکیل گشتن نامبرده را از ماهشهر تشریح نموده و در نامه دیگر نوشته است که شرایط احراز موقعیت در کارخانجات شیمیائی شاهپور که تقاضای محاکمه مدیران آنرا هم نموده این بوده است که حتی از فرقه ضاله (ذاله نوشته!) بهائی بوده باشد و تقاضا کرده است که به سوء استفاده‌های احمد طالبی دزفولی «کوشا» که از پیچ بازکنی به مقام مدیریت رسیده است اشاراتی نموده و تقاضای رسیدگی نموده است. که ما به این دوست عزیز و فرستنده‌ی نامه‌ها تذکر می‌دهیم، اولاً عزیزم نامه‌ها را با خط خوانا بنویسید و در ثانی با یک خط و املاء امضاهای گوناگون نکند و ثالثاً به هنگام ایراد اتهام و تقاضای درج در روزنامه شهامت امضاء کردن نامه‌ی خود را داشته باشد که البته اگر بخواهد حسب المعمول امضایش محفوظ خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]