[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] سهشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۶۰ – ۳ شوال ۱۴۰۱ – ۴ اوت ۱۹۸۱

[شماره:] ۱۶۴۹۲

 

از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعلام شد

مقررات جدید ارسال ارز برای دانشجویان

در صفحه: ۳

 

مقررات جدید ارسال ارز برای دانشجویان

مقررات جدید پرداخت ارز دانشجوئی به دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعلام شد...

...(کسانی که نمیتوانند از ارز دانشجوئی استفاده نمایند)...

...۷- دانشجویانيكه پيرو یکی از ادیان رسمی کشور نباشند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]