[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۱۵۲۹۳

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: ۴

رونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: ۳ برگ رونوشت

 

تاریخ نوشتن: ۲۴ آبان ۱۳۲۳ تاریخ پاکنویس: ۲۸ آبان [۱۳۲۳] تاریخ ثبت: ۳۰ آبان ۱۳۲۳

پیوست: ۳ برگ رونوشت ترجمه

پاکنویس کننده: ملک

 

وزارت کشور

رونوشت ترجمه سه فقره تلگرافات رسیده از دهلی به امضای رستم ثابت دبیر مجمع بهائیان آنجا بضمیمه فرستاده میشود.

معاون نخست وزیر

[امضاء] ۲۷ آبان ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]