[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشاورزی

دفتر وزیر

 

تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۲۶

شمارۀ: ۱۰۵۵۸ / ۲۱۷ / م

 

محرمانه، فوری

 

ریاست ادارۀ دفتر کلّ نخست وزیری

عطف به مرقومهٴ ۴ / ۱۶۹۷ مورّخ ۸ شهریور ۱۳۲۶ موضوع فعّالیّت بهائی‌ها در کرج، توضیحاً اشعار می‌شود: چون دانشکدهٴ کشاورزی مدّتی است ضمیمهٴ دانشگاه گردیده و همچنین کارخانهٴ قند کرج نیز از بنگاه‌های تابعهٴ بانک صنعتی و معدنی می‌باشد، لذا رونوشت نامهٴ فوق‌الذّکر از نظر تسریع در اجرای دستور برای اطّلاع مقامات نام‌برده ارسال گردید. بدیهی است چنان‌چه در این مورد از لحاظ تأکید در اجرای آن دستوراتی لازم باشد، مستقیماً نیز مراتب را به دانشگاه و بانک صنعتی ابلاغ خواهند فرمود.

وزیر کشاورزی، [امضاء: از طرف، ناخوانا]

 

[دستنوشته ۱:] فوری، سابقه، ۱۴ / ۶.

[دستنوشته ۲:] شمارۀ: ۴ / ۱۷۹۸ – ۲۴ شهریور ۱۳۲۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]