[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

اداره: دفتر وزارت

دایره: رمز

 

بتاریخ: ۱۹ آبان ماه ۱۳۱۷

شماره: ۹۱۵۳ – ۱۶۲۱

ضمیمه: ۱

 

محرمانه مستقیم

 

جناب آقای نخستوزیر

محترماً رونوشت گزارش پست سروستان رسیده از شیراز برای آگهی خاطر مبارک به پیوست تقدیم میشود.

بجای وزیر پست و تلگراف و تلفن [امضاء]

 

[یادداشت دست نویس در پائین نامه]

محرمانه

رونوشت ضمیمه برای اطلاع و تحقیق برای رئیس کل شهربانی فرستاده شود

۱۸ آبان ۱۳۱۷

 

[مهر ورود به دفتر ریاست وزرا]

بتاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۱۷

نمره: ۱۱۳۴۱

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]