[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت دارایی

قسمت مالی

شمارۀ: ۱۸۶ /۱۸۱۱ / م

به تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

موضوع: اعمال نظریّات سیاسی و مذهبی

عطف به بخش‌نامهٴ ۷۴۴ و بخش‌نامهٴ ۱۰۲۰۳

احتراماً یک نسخه از آیین‌نامهٴ عمومی که به منظور اجرای دستور عالی صادر و ابلاغ گردیده، تلواً تقدیم می‌گردد که از کیفیّات و طرز اجرای دستوری که بدین منظور شرف صدور یافته است، استحضار حاصل فرمایند.

وزیر دارایی، معاون رئیس کلّ دارایی [امضاء]

 

[یادداشت دستنویس ۱:] عطف به سابقه اقدام نمایید. ۱۴ شهریور

[یادداشت دستنویس ٢:] به پروندهٴ مربوطه ضمیمه و بایگانی شود. ۱۸ شهریور ۱۳۲۳

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا - شمارۀ: ۱۰۹۵۴ - تاریخ: ۲۵ شهریور١٣۲۳]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]