[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۲۹۴۳ / م

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره سیاسی

دایره: ---- شعبه: -----

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تحریر: ۲۸ بهمن ماه ۱۳۲۳ تاریخ ثبت: ----- ماه پاکنویس: ----- ماه تاریخ خروج: ۲ اسفندماه ۱۳۲۳

 

بانک ملی ایران

پاسخ بنامه شماره: ۳ - ۸۴۱۳۲۶ آذر ۱۳۲۳ راجع به اقدامات شیخ علی اکبر واعظ اشعار میدارد دستور مؤکد باستانداری نهم داده شد. اینک خراسان اعلام داشته است که اقدامات لازم برای جلوگیری عملیات او بعمل آمده و فعلا آرامش برقرار است.

وزیر کشور

[امضاء] ۲۸ بهمن ماه ۱۳۲۳

 

کفیل اداره سیاسی [امضاء] ۲۹ بهمن ماه ۱۳۲۳

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]