[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کل کشور

 

اداره: اطلاعات

دائره: دوم

تاريخ: ۱ آذر ۱۳۲۲

شماره: ۱۲۵۴۰

پیوست: -----

موضوع:------

محرمانه

 

وزارت کشور

محترماً باستحضار میرساند طبق گزارش شهربانیهای مربوطه از چندی قبل عده از بهائیان با خانوادههای خود به شهرهای آمل محمودآباد (مازندران) و شهرضای اصفهان و اردبیل- آذرشهر ممقان- اسكو- عزیمت و به کارهای کشاورزی و غیره اشتغال و ضمناً بین اهالی تبلیغات میکنند و بطوريكه شهربانی تبریز گزارش داده بهائیانی که در آذرشهر سکونت نمودهاند در خانه سید کاظم نبوی اهل اسکو که بهائی میباشد مجالس تبلیغات تشکیل داده اهالی آذرشهر ناراضی و همه روز وسائل منازعه بین طرفین فراهم گردیده و با اینکه از طرف شهربانی مراقبت و مرتکبین تعقیب میشوند شهربانی مربوطه نظریه داده اقامت آنها با موقعیت و وضعیت اهالی آنجا صلاح نمیباشد لذا مراتب استحضارا عرض و فعلا به شهربانی تبریز دستور داده شده با نظر استانداری اقدام لازمه نموده تا از بروز اغتشاش و اختلال نظم جلوگیری شود تا هر قسم امر و مقرر فرمایند - اقدام شود

رئیس شهربانی کل کشور- پاسيار ۱ سيف

[امضاء]  [ناخوانا]

[یادداشت دستنویس بالای نامه:] سابقه -  سیاسی

[مهر:][ثبت دفتر محرمانه وزارت کشور- شماره ۱۹۷۳- بتاریخ ۱۳ آذر ۱۳۲۲] بعرض برسد

 

[یادداشت دستنویس زیر نامه:] آقای [ناخوانا] از کلیه گزارشات و تلگرافات رسیده گزارشی به عرض مقام وزارت تهیه کنید و کسب تکلیف کنید. بایگانی [مهر بایگانی در بالا:] ۶۳۰۶ – ۳۰ آذر [۱۳۲۲]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]