[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] تأمین اجتماعی

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

سازمان بازنشستگی کشوری

اداره کل استان تهران

 

تاریخ ۲ خرداد ۹۰

شماره: ۴۳۰/ ۴۹۰

پیوست: -----

 

مدیریت آموزش و پرورش منطقه ۱۷ تهران

موضوع: انتقال کسور بازنشستگی خانم ناهید مهراب خانی

با سلام و احترام

نظر به اینکه نامبرده طبق حکم شماره ۱۵ /۱۲۳۳۶۰ مورخ ۱۷ اسفند ۶۲ لغو حکم استخدامی گردید و تابع مسلک بهائی بوده، لذا انتقال کسور نامبرده مجوزی ندارد.

 

محمود سیل سپور

سرپرست نمایندگی مرکزی شهر تهران

[امضا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

دبیرخانه آموزش و پرورش منطقه ۱۷

شماره: ۵۵ /۵۴۶۶۴ /۱۷

تاریخ: ۷ خرداد ۹۰

 

[مهر رسمی]

بنام خدا – مسئول محترم دبیرخانه

لطفاً پس از ثبت در اتوماسیون به: کارگزینی ارسال شود تا برابر مقررات اقدام گردد

رونوشت:

مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۷

۷ خرداد ۹۰

[امضا]

 

تهران: خیابان دکتر فاطمی [آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]