[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مقام منیع وزارت جلیله معارف دامت شوکة

 

عرضه میداریم سیزده سال است مدرسۀ مبارکه وحدت بشر شعبۀ تربیت طهران بر طبق پروگرام رسمی معارف دایر و بموجب حکم وزارت معارف تاریخ ۱۴ برج دلو ۱۳۲۲ نمره ۱۰۱ برسمیّت شناخته شد و همه ساله احصائیّه داده و امتحانات عدیده داشته و مخصوصاً در دروس شرعیّات و عدم مذاکرات دیگر اهتمام داشته و تمام حکّام و نمایندگان معارف تصدیق باسلامیت و امتیاز آن داشته‌اند امسال بعضی از مغرضین و مفسدین مذاکره توقیف این مدرسه را در میان آوردند حکومت جلیله بمداهنه میگذراندند ولی رئیس معارف نشهد بالله وظیفه شناسی نکرده به جهتی از مؤسّسین مدرسه مکدّر و با طرفها همدست شده و بتعقیب مذاکرات و القاء شبهات پرداخته وقتی تلگراف حضرت اقدس رئیس الوزراء رسید که توقیف غیرممکن صداها خاموش شد ولی رئیس معارف بطمع موقوفۀ موهومی پیشنهادی دیگر بآنان کرده و تعقیب نموده که کلّیه اختیارات مدرسه اساساً و اسماً بمعارف واگذار شود و این هم عباره اخری توقیف بود بغتةً تلگراف مبارک از وزارت جلیله معارف رسید که اسم را تغیر دهند و معلّمین فعلی را تبدیل نمایند ولی معلوم و واضح نبود که تمام یا بعض و آیا بچه جهت و آیا با مشورت کمیته و رعایت حفظ اساسی مدرسه یا بی‌مهابا که موجب انحلال شود حکومت جلیله کاشان هم حکم دادند بمعارف که مدرسه را تحویل بگیرید در صورتیکه مدرسه ملّیه بوده و حکم تحویل گرفتن از مرکز نداشتند رئیس معارف بی‌مقدّمه با جمعی فرّاش اداره و ژاندارم و جمعی که سابقۀ آنها بر همه کس معلوم بود که تاریک است در مدرسه ریختند (۱) مطالبۀ دفتر بودجه نمودند در صورتیکه در حکم آنها نبود (۲) با این حال مدهش ریختند و حال آنکه بتنهائی با یکنفر کافی بود تا توقیف و شکست هزاران اشخاص اشاعه نیابد و تولید بعضی گفتگوها ننماید (۳) تابلو را فوراً کندند که از توقیف بدتر بود در صورتیکه باید اسم جدیدی روی تابلو دیگر آورده تبدیل کنند تا شکسته باداره نرسد (۴) برای تغیر کلّیه اجرای مدرسه از رئیس و مرؤس یک هیئت غیر شایسته را همراه آورده بود در صورتیکه بعضی معلمین را فقط باید با مشورت مدرسه تغیر دهد که منافی و مزاحم تأسیس مدرسه نباشد و مدیر و معاون که از طهران بودند تبدیل آنها بکمیته تربیت مراجعه شود و در تلگراف هم فقط اسم تبدیل معلّمین بود (۵) یکنفر از همراهانش در حضورش به بی‌نزاکتی و بعضی مناقشات سخن راند این حرکات باعث شد که همان ساعت کمیته فوق‌العاده منعقد و بمدیر مدرسه نوشتند که من بعد با این غرض‌ورزی‌ها ما از مداخله و کفالت مدرسه استعفا داریم جناب مدیر هم با معلّمین و متعلّمین ابلاغ فرمودند و عصر دیگر احدی از شاگردان حاضر نشدند اگر غرض نبود یک نفر معلّم مفتش از جانب معارف همیشه در مدرسه باید معیّن شود رفع همه مناقشات میشد و عرض شده که اسم مدرسه و مناقشات آن افتتاح تعرضات دیگر است فعلاً عدّه کثیری از اطفال در کوچه‌ها بی‌علم و تحصیل میگردند و قادر بر تحصیل در مدارس دیگر هم نیستند مستدعی آنکه بهر قسمی که صلاح است امر و مقرر فرمائید مدرسه کمافی‌السّابق افتتاح و دایر شود و دستورالعمل بمدرسه تربیت اخطار تا از آنجا مرقوم دارند مقصد اینست که چون مدرسۀ رسمی وحدت بشر شعبه تربیت طهران است و مداخلات رئیس معارف کاشان دست‌آویز تصرّفات خلل‌آور است لهذا حدّ اصلاحات راجعه باسم و معلّمین را برئیس مدرسه تربیت طهران مقرر فرمایند تا از آنجا دستورالعمل مفصّل برای کمیته کاشان صادر شود زیرا تصدیعی نیست [ناخوانا] معارف پروری مستدام باد

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]