[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

سازمان منطقه‌ای بهداری استان گیلان

بسمه تعالی

 

شماره ۳۵۹۲۴ / ۵ / الف / ٣

تاریخ ٢٧ آبان ١٣۶۶

پیوست ندارد

 

آقای دکتر بدیع[الله] فروغی- پزشک بازنشسته بهداری (دفتر کل ۱۳۹۳۲۲)

نظر باینکه باستناد دادنامه شماره ٣٨٨ مورخ ۱۵ مهر ١٣۶۶ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان منطقه‌ای بهداری استان گیلان باتهام پیروی از فرقه بهائیت به انفصال دائم محکوم گردیده‌اید و اصل رأی مذکور در تاریخ ٢٧ مهر ١٣۶۶ به رؤیت شما رسیده و ظرف مهلت قانونی اعلام ‌شده اعتراضی‌های به اداره کارگزینی این سازمان تسلیم ننموده‌اید، لذا بموجب این ابلاغ از تاریخ ٢٧ آبان ١٣۶۶ حقوق بازنشستگی شما موضوع حکم برقراری حقوق بازنشستگی شماره ۲۹۷۴۲ / ۵ مورخ ۱۴ آبان ١٣۵٨ قطع میشود.

دکتر علاءالدین حمیدی

مدیرعامل

[امضا]

آدرس [آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]