[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بسمه تعالی

تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۶۲

شماره ۷۴۹۸

پیوست -----

 

به: آقای علی‌اکبر رشیدی

از: اداره کارگزینی

موضوع: انفصال دائم

بر اساس رأی شماره ۲۵ مورخ ١٨ اردیبهشت ۱۳۶۲ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی تهران و بموجب این ابلاغ به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت محکوم گردیده‌اید. م

اداره کارگزینی

[‌امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]