[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۲۹ آبانماه ۱۳۱۶

 

ایالت شرقی آذربایجان

حسب الامر مبارک گزارش جامعی بقریه سیسان از پرونده متشکله اخراج تهیه تقدیم میدارد.

قریه سیسان واقع در محال مهرانه رود دارای چهارصد خانوار قریه مزبور وقف اولاد دمشقیه حقوق مالکانه قریه مذکور سالهای سال عبارت از یکصد خروار غله بار کرده یونجه بود که هر سال زارعین مرتباً بمالکین پرداخت میکردند این قرارداد مابین رعیت و مالک معلوم نیست در چه تاریخ منعقد گردیده همین قدر معلوم است که خیلی قدیم است اخیراً محسنی مشهور به اصغر بقال قریه مزبور را از مالکین اجاره نمود که معمول سنواتی را بهم زده صدی سی از محصول زارعین حقوق مالکانه بردارد ولی در مدت اجاره خودش همان مقاطعه را پرداخت کند.

سه سال قبل محسنی مشغول اقدامات گردید خواست که اخذ صدی سی را از محصول عملی نماید که عموم زارعین حاضر نشدند طرفین باداره ایالتی متظلم پس از یکرشته اقدامات مفصلی پس از آنکه اداره ایالتی به کنه قضیه پی برد باخذ معمول سنواتی باستناد دستور وزارتی به محسنی ابلاغ نمود که رسیدگی به کم ازدیاد بهره از صلاحیت ایالت خارج باید بمقامات صلاحیتدار مراجعه گردد. محسنی مستاجر سیسان در مقابل ابلاغ ایالتی مجبور باخذ معمول سنواتی گردید. محسنی از این مجرا نتوانست کاری از پیش ببرد. یکدانگ و نیم از قریه مزبور را در مقابل چهار هزار و پانصد تومان از پاره خورده مالکین ظاهراً ابتیاع نمود بنام مالک داخل در جریان شده تقاضای تبعید ۵ نفر از رعایای قریه مزبور را که اسامی آنها در پرونده منعکس میباشد نمود.

ادارۀ ایالتی طبق تقاضای فوقالذکر حکم به تشکیل کمسیون مطابق دستور وزارتی صادر فرمود .

فدوی در بوستانآباد کمسیون را با حضور امنیه محل و رئیس طرق شوارع تشکیل پس از یکرشته تحقیقات نظر براینکه مواد خلافی که در بخشنامه وزارتی ذکر گردیده برای تبعید ۵ نفر در جریان تحقیق بدست نیامد و از لحاظ اینکه هیچگونه جرمی از نظر انتظامات محلی متوجه ایشان نه بود بر خلاف مقررات تشخیص داده شد رأی کمسیون برله ۵ نفر رعیت صادر گردید.

باز محسنی تقاضای تشکیل کمسیون از اداره ایالتی نمود. اداره ایالتی پس از کسب دستور از وزارت داخله اقدام به تشکیل کمسیون فرمود کمسیون در تحت تصدی آقای علمی تشکیل فدوی نیز برای پاره توضیحات حاضر با مراجعه به پرونده متشکله چون دلیلی بر شرارت و ماجراجوئی ایشان در پرونده منعکس نه بود کمسیون رأی داد نظر بر اینکه ۵ نفر رعیت از جماعت بهائی میباشند بدین لحاظ مالکین ریشه و اعیانی آنها را داده خارج شوند مراتب به فدوی حکومت محل اخطار گردید فدوی نیز مالکین را احضار پاره از آنها به اخراج آنها موافقت نکردند ، چنانچه در پرونده ایالتی عین عرایض آنها بایگانی است.

اخیراً ثبت ملک مزبور از طرف اداره ثبت اسناد با اعزام نماینده شروع گردید  نماینده ثبت خورده مالکین را احضار پس از یکرشته مطالعات بمناسبت وقفیت مالکی بقریه مزبور قائل نشد آقای محسنی چون دید که این اقدامات نیز منجر به نتیجه نشد به ۵ نفر مذکور سفارشی فرستاد که اگر میخواهید من از شما دست بکشم چهار هزار و پانصد تومان بدهید رعایای مزبور برای رفع این گفتگو حاضر شدند چهارهزار و پانصد تومان را پرداخت نمایند در محضر رسمی حاضر عنوانی نتوانستند در سند رسمی قید نمایند که وجه مزبور از چه بابت است رعایا خواستند همان یکدانگنیم ابتیاعی محسنی را خریداری نمایند که محاضر رسمی بمناسبت وقفیت به تنظیم سند رسمی حاضر نشدند (گویا از اداره ثبت اسناد بخشنامه به محاضر رسمی صادر گردیده که از هرگونه معامله قریه سیسان خودداری نمایند.)

حال بقریه سیسان از طرف مقامات صلاحیتدار مالک رسمی شناخته نشده مال اوقاف و مدت اجاره محسنی نیز خاتمه یافته ۵ نفر رعایا که ابلاغ گردیده بدون اجازه حکومت محل نروند در شهر میباشند راجع بوضعیت آنها از مقام والی معظم کسب تکلیف مینماید.

 

جوانبخت

 

[یادداشت زیر نامه:] مطابق اصل است

[مهر:] دفتر ایالت شرقی آذربایجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]