[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: ۷۹۱۸- م

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: -----

دایره: ----- شعبه: -----

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

ضمیمه: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ تحریر: ----- تاریخ ثبت: ------ تاریخ پاکنویس: ------ تاریخ خروج: ۶ آذر ۱۳۲۹

 

ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی

عطف بمرقومه ۴۴۵۷ - ۲۵ آبان ماه ۱۳۲۹ با اعاده تلگراف عباسقلی معتمد تقدیمی به پیشگاه مبارک ملوکانه بعرض میرساند:

شرحی که از استانداری دهم و فرمانداری شهرکرد اطلاع داده شده اختلاف شدیدی بین مسلمانها و بهائیها در بروجن وجود دارد که اخیراً این اختلاف منجر بوقایع و حوادث ناگواری شده است. برای جلوگیری از ادامه تظاهرات و عملیات افراد آشوب طلب بژاندارمری و شهربانی کل کشور دستور داده شده است با تقویت نیروی نظامی در تأمین امنیت محل و حفظ نظم عمومی اقدام لازم بعمل آورند.

[رئیس دفتر انتظامات]

[امضا]

۱ آذر ماه ۱۳۲۹

 

وزیر کشور

 

[یادداشتهای دستنویس درحاشیه راست صفحه]

این نامه شماره نشده است

 

مقابله شد

۱ آذر ۱۳۲۹

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]