[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان غله کشور

هیئت رسیدگی به تخلفات اداری

 

بسمه تعالی

 

تاریخ ١٧ فروردین ۶۷

شماره ۱۴۳۵ه / ر/ غ

پیوست-----

 

آقای پرویز دهقان فرزند مهدی مستخدم بازنشسته اداره کل غله استان اصفهان

بنا به گزارشات واصله و باستناد مواد ١٧ و ١٨ آئین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۶ خرداد  ۶۶ لازم است توضیحات کتبی خود را ظرف حداکثر مدت ١٠ روز پس از دریافت و روئیت این ابلاغیه به آدرس این هیات تهران، خیابان دکتر فاطمی روبروی خیابان حجاب شماره ١٨٧ ارسال نمائید در غیر اینصورت پس از گذشت مهلت مقرر برابر مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.

مورد اتهام: عضویت در یکی از فرق ضاله خارج از اسلام شناخته شده‌اند (عضویت در تشکیلات ضاله و جاسوس بهائیت)

موضوع: بند ٢ از ماده ١٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵ اسفند ۶۵

هیئت رسیدگی به تخلفات اداری

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]