[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تاریخ ۱۲ بهمن ۶۴

گواهی میشود.

خواهر مکانه شفیعی فرزند عوض در سال تحصیلی ۶۵-۶۴ تا تاریخ ۹ بهمن ۶۴ در کلاس سوم تجربی این دبیرستان بتحصیل اشتغال داشته است.

این گواهی جهت ارائه به اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز صادر گشته و ارزش دیگری ندارد.

ضمناً نامبرده بعلت اقرار به فرقه ضاله بهائیت از تاریخ ۹ بهمن ۶۴ از دبیرستان اخراج گردیده است.

رئیس دبیرستان زهره بنیانیان یک

مهر‌و‌ پدرام

[مهر رسمی]

[امضا]

۱۲ بهمن ۶۴

 

[یادداشت دست‌نویسی در بالای نامه]

بسمه تعالی

برادر نعمت الهی چنانچه فقط از همان مدرسه اخراج شده‌اند به یکی از مدارس معرفی فرمائید.

[امضا]

۱۲ بهمن ۶۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]