[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

 

تاریخ ١٧   اردیبهشت  ۱۳۶۲

شماره: [ناخوانا]

پیوست

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ۵۸ [؟] تاریخ  : ١٧  اردیبهشت  ۱۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره هفت (٧)

نوع اتهام ماده (٢٩) سند (٨)

گردش کار: پرونده اتهامی آقای عزیزا[لله] نام خانوادگی دهقان منشادی فرزند علی، متولد سال ۱۳۰۶ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از: یزد، پست سازمانی: بازنشسته، سابقه کار. ۲۵ سال محل کار نفت شماره پرسنل مستخدم [حذف شده] تحصیلات ششم ابتدائی، متأهل توسط هیات مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ۱۴   اردیبهشت ۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

"رأی هیأت "

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق --×--، و مدارک و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

١-بعضویت در فرقه ضاله بهائیت -موضوع بند ٨ ماده  ٢٩  قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵  مهر  ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ١١ ماده ٢٠ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات وابسته محکوم میگردد. این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم الاجرا است. ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد--×--

[مهر رسمی] هیئت بدوی شماره هفت (٧)

 

هیأت بدوی:

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]