[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع ٣٢ (۴ / ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

١ وزارت / مؤسسه: آموزش و پرورش

٢ شماره مستخدم: [حذف شده]

٣ نام: آقای عزیزاله

۴ نام خانوادگی: مقربی

۵ نام پدر: عباسعلی

۶ شماره شناسنامه و محل صدور:

شماره شناسنامه: [حذف شده]، محل صدور: شهرستان [حذف شده]، استان/  فرمانداری کل [حذف شده]

٧ - محل تولد [حذف شده]

٨ تاریخ تولد: روز -----، ماه: ۴، سال: [حذف شده]

٩ بالاترین مدرک و رشته تحصیلی:  بالاترین مدرک: سیکل اول، رشته: -----

١٠ عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

١١ رسته: آموزشی فرهنگی، رشته: آموزگاری ، طبقه: ۴

١٢ گروه: ۵

١٣ پایه: ۱۴

۱۴ واحد سازمانی: متن حکم

۱۵ - محل خدمت: بخش: ٣، شهرستان: اصفهان، استان/  فرمانداری کل: اصفهان

۱۶ مجوز: تاریخ:-----

١٧ نوع حکم: انفصال دائم از خدمات دولتی

١٨ شرح حکم: به استناد رأی شماره ٩٠٠ - ١ - ۶ دی ١٣۶۷ هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و بموجب این حکم از تاریخ ١٨ دی ١٣۶۷ از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت انفصال دائم می‌شوید ضمناً حکم شماره ۱۵ / ٢٠٩٧٩ - ٩ شهریور ١٣۶۷ که با توجه به رأی هیأت بدوی صادر شده در تاریخ (١٠ شهریور ١٣۶۷) لغو و کان لم یکن تلقی می‌گردد.

گیرندگان رونوشت:

١ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بانضمام یکبرگ فتوکپی رأی رؤیت شده

عطف بشماره ۱۵ / ٢٠٩٠ - ۱۵ دی ۱۳۶۷ جهت اطلاع

٢ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش بهمراه یکبرگ فتوکپی رأی فوق پیرو شماره ٢١٣٠٧ - ١٢ شهریور ۱۳۶۷

١٩ حقوق مزایا و فوق‌العاده‌ها:

٢٠ حقوق، مزایا و فوق العاده های مندرج در این حکم جمعاً بمبلغ (بحروف)----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار: ----- فصل: ----- مواد: ----- قابل پرداخت است.

٢١ تاریخ اجرای حکم ١٨ دی ۱۳۶۷

٢٢تاریخ صدور و شماره حکم تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۶۷ شماره ۱۵ / ۵۱۳۱۹ / ٣

٢٣ نام و نام خانوادگی مقام مسئول: صباحی [امضا]

عنوان پست ثابت سازمانی: مسئول اداره آموزش و پرورش ناحیه ٣ اصفهان

نسخه اول مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]