[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۱۵۷۸۱

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

فرماندار اصفهان

دایره: ----- شعبه: -----

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: -----

پیوند: ندارد

مسئول پاکنویس:-----

پاکنویس:----

تحریر: ۱۹ دی

خروج ۲۰ دی ۱۳۱۸

 

محرمانه و مستقیم

بخشداری نجفآباد

عطف بشماره ۳۱۸۲ اشعار میدارد که فرمانداری نباید در تغییر و تبدیل مدیر دبستان مداخله نماید فقط آن شخصی را که معرفی نمودهاند بهائی و فاسدالاخلاق است صراحتاً و با مسئولیت خودتان معرفی نمائید تا دستور داده شود او را خارج نمایند.

فرماندار اصفهان

[امضاء]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]