[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

فرماندار اصفهان

دایره: -----

شعبه: -----

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: -----

پیوند: ۱

مسئول پاکنویس: -----

پاکنویس: -----

ثبت: -----

تحریر ۱۹ دی

خروج: -----

ماه: ----- ۱۳۱۸

 

محرمانه و مستقیم

اداره فرهنگ اصفهان

عطف بشماره ۱۶۲۷۶ – ۲۷ شهریور ۱۳۱۷ بطوریکه بخشداری نجفآباد گزارش میدهد عزت طیبی که از طرف آن اداره بمدیریت دبستان نجفآباد معین شده بواسطه بهائی بودن و تبلیغات مذهبی مناسب برای این سمت نیست و درخواست نموده است که همان خانم نازنین سلطانالعلمائی که سابق هم همین سمت را داشته بجای او معین شود. علیهذا متمنی است نظر خود را اعلام و در این قبیل اقدامات قبلاً با اینجانب مشورت فرمائید که ایجاد زحمت نشود.

فرماندار اصفهان

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]