[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ۱۶ تاریخ ۲۲ فروردین ١٣۶٢  وزارت نیرو

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای عزت ا[لله] نام خانوادگی نیک جو فرزند ذبیح ا[لله]

متولد سال [حذف شده] شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده]  پست سازمانی بازنشسته

سابقه کار ۲۱ سال محل کار امور آب وزارت نیرو شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده]  تحصیلات فوق‌لیسانس زمین‌شناسی، متأهل توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

 

«رأی هیأت»

با توجه به محتویات پرونده و اقرار متهم با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام منتسب به متهم به نظر هیأت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

١- ----- موضوع ‌بند ۸ ماده [۲٩] قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و وابسته به دولت محکوم می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور، ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظر می‌باشد

هیأت بدوی:

نظر به اینکه نامبرده طبق بند ۸ نامه شماره ۹۲۳ /۶۰ مورخ ۹ آبان ۱۳۶۰ مرکز اسناد انقلاب اسلامی و اظهارات مطلعین پیرو فرقه ضاله بهائیت بوده و بر اساس مدارک موجود در پرونده جهت مصاحبه حاضر نگردیده است

اتهام نامبرده برای این هیئت محرز بوده و حکم فوق صادر گردیده است.

 

[۵ امضا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]