[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع ۳۲ (۴ -۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱- وزارت: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم: زرانگیز

۴- نام خانوادگی: هائی نجف‌آبادی

۵- نام پدر: لطفعلی

۶- شماره شناسنامه و محل صدور:

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: [حذف شده]

شهرستان: [حذف شده]

استان: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز: ۲۴ ماه: بهمن سال: [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی

بالاترین مدرک: سوم متوسطه

رشته: -----

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

۱۱- رسته: آموزش و فرهنگی

رشته: آموزگاری

طبقه: ۵

۱۲- گروه: ۶

۱۳- پایه: ۱۵

۱۴- واحد سازمانی: -----

۱۵- محل خدمت:

بخش: ۳

شهرستان اصفهان

استان اصفهان

۱۶ - مجوز متن حکم

تاریخ -----

۱۷- نوع حکم: انفصال دائم از خدمات دولتی

۱۸- شرح حکم: به استناد رأی شماره ۸۹۹ – ۱ - ۶ دی‌ ١٣۶٧ هیأت تجدیدنظر به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش بموجب این حکم از تاریخ ۱۸ دی‌ ١٣۶٧ از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت انفصال دائم می‌شوید ضمناً حکم شماره ۱۵ /۱۷۸۴۸ - ۱۶ شهریور ١٣۶٧ که با توجه به رأی هیئـت بدوی اداره کل آموزش و پرورش استان صادرشده از تاریخ اجرا (۱۶ شهریور ١٣۶٧) لغو و کان لم یک تلقی می‌گردد.

گیرندگان رونوشت: ۱- اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ۱۵/ ۳۰۸۹۸ - ۱۵ دی‌ ١٣۶٧ به همراه یک برگ فتوکپی رأی رؤیت شده ۲- اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش به همراه یک برگ فتوکپی رأی فوق پیرو شماره ۱۵/۲۲۶۴۲ -۱۷ شهریور ١٣۶٧ جهت اطلاع

۱۹- حقوق – مزایا و فوق‌العاده‌ها:-----

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً بمبلغ (بحروف) ------ ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار -----فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱۸ دی‌ ١٣۶٧

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم

تاریخ: ۲۴ دی‌ ١٣۶٧

شماره: ۱۵/ ۵۰۰۵۳

۲۳ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول: صباحی

عنوان پست ثابت سازمانی: مسئول اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ اصفهان

[امضا]

نسخه اول – مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]