[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دولت شاهنشاهی ایران

حکم کارگزینی

 

فرم ع – ٣٢ (۴ - ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

١ – وزارت/ مؤسسه: آموزش و پرورش

٢ – شماره مستخدم: [حذف شده]

٣ – نام: آقای: سینا

۴ – نام خانوادگی: گنجی

۵ – نام پدر: ایاز

۶ – شمارۀ شناسنامه و محل صُدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صُدور: شهرستان [حذف شده]-استان /فرمانداریکلّ [حذف شده]

٧ – محل تولد: [حذف شده]

٨ – تاریخ تولّد: روز ٢٧ ماه خرداد سال [حذف شده]

٩ – بالاترین مدرک و رشتۀ تحصیلی: بالاترین مدرک: فوق دیپلم، رشته -----

١٠ – عنوان پست ثابت سازمانی: دبیر

١١ – رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: دبیری طبقه: ۴

١٢ – گُروه: هفت

١٣ – پایه: نه

۱۴ – واحد سازمانی: مدرسه [حذف شده]

۱۵محل خدمت: بخش [حذف شده] شهرستان [حذف شده] دهستان/فرمانداریکلّ اصفهان

۱۶ – مجوّز: تاریخ: ----- شماره:-----

١٧ – نوع حکم: حکم خروج از خدمت

١٨ – شرح حُکم: چون یکی از شرایط اصلی استخدام و ادامه خدمت نداشتن فساد عقیده و اعتقاد بیکی از ادیان رسمی کشور می‌باشد و شما مذهب خود را صریحاً بهائی اعلام نموده‌اید لذا در اجرای نامه شماره ۱۵ / ٣١٢٩ – [تاریخ:] ١٩ اردیبهشت ١٣۵۸ اداره کل آموزش‌وپرورش اصفهان از تاریخ صدور این حکم به خدمت شما در وزارت آموزش‌وپرورش خاتمه داده می‌شود.

١٩ – حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

الف – حقوق پایه گروه: - /٣٧٣٠٠ ریال

ب – تفاوت تطبیق حقوق: ----- ریال

پ: مجموع مزایای مستمر و مزایای موقّت شغل: فوق‌العاده شغل–/۲۱۵۰۰ ریال

ت- تفاوت تطبیق مزایا:-----ریال

ث – فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور:-----ریال

ج – فوق‌العاده بدی آب‌وهوا:-----ریال

چ – فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی: ۲۹۸۴ ریال

ح: فوق‌العاده محل خدمت:-----ریال

خ: سایر مزایا:-----ریال

جمع: ۶۱۷۸۴ ریال

٢٠ – حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروُف) شصت و یک هزار و هفت‌صد و هشتادوچهار ریال پس از وضع کسُور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد----- قابل پرداخت است.

٢١ – تاریخ اجرای حکم: ١ تیر ١٣۵۸

٢٢ – تاریخ صُدور و شمارۀ حکم تاریخ: ٣١ خرداد ١٣۵۸ شماره ٢/ ۱۴۹۷۰

٢٣ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول: جعفر رضایی

عنوان پُست ثابت سازمانی: رئیس اداره آموزش‌وپرورش ناحیه ٣ اصفهان

 [امضا]

نسخۀ: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]