[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش تهران

موضوع پیش‌نویس

ضمیمه

مسئول پاکنویس

تاریخ تحریر -----۱۳۶

تاریخ ثبت-----۱۳۶

تاریخ خروج -----۱۳۶

 

بسمه تعالی

به: آموزش و پرورش منطقه ۴

از: دبستان استقلال

محترماً بدینوسیله دانش‌آموز سپهر فخری یزدی از این دبستان بدلیل اینکه پدر و مادرش اظهار میدارند که جزء فرقه منفور و منحوس بهائیت میباشند و هیچگونه حاضر به همکاری با اولیاء این دبستان در جهت تعلیمات اسلامی در فرزند خود نمی‌باشند اخراج میگردد%

مسئول دبستان استقلال

[امضا روی مهر رسمی]

 [یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

۲۶۲/-١

١٠ آذر ۶۲

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]