[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سرپرستی مدارس ایران در امارات عربی

شماره: -----

تاریخ: [ناخوانا]

 

بسمه تعالی

گواهی می‌شود

خانم شهره ضیاء آئین بعلت اینکه جزو مسلک بهائی میباشد که از مذاهب رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نیست لذا از مدارس ایران اخراج گردیده است.

نعمت‌الله فرهنگ

[امضا روی مهر رسمی]

سرپرست مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]