[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج

 

تاریخ: [ناخوانا]

پیوست -----

 

بسمه تعالی

احتراماً گواهی می‌شود که دوشیزه رزیتا نوری دیزناب فرزند محمد شمارهٴ شناسنامه [حذف شده] صادره از تهران از تاریخ ۱ مهر ۱۳۶۳ لغایت ۱۹ مهر ۱۳۶۳ در این آموزشگاه به تحصیل اشتغال داشته و طبق دستور ادارهٴ آموزش و پرورش شهرستان کرج چون بهائیت دین رسمی شناخته نشده است نمی‌توانند در آموزشگاههای اسلامی به تحصیل اشتغال داشته باشند. لذا دانش‌آموز نامبرده به بهائیت اقرار داشته و بهائیت مورد قبولش می‌باشد. پرونده نامبرده به ولی او تحویل داده شده است. در ضمن از اخلاق و رفتار نامبرده رضایت حاصل است.

 

مدیر مدرسهٴ راهنمائی سلمان فارسی - شهین [ناخوانا]

[امضا]

[مهر رسمی]

ادارهٴ آموزش و پرورش شهرستان کرج

مدرسهٴ راهنمائی تحصیلی سلمان فارسی دختران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]