[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج

 

بسمه تعالی

احتراماً گواهی میشود دوشیزه رزیتا نوری دیزناب فرزند محمد شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از تهران از تاریخ ١ مهر ١٣۶۳ لقایت ١٩ مهر ١٣۶۳ در این آموزشگاه به تحصیل اشتغال داشته و طبق دستور اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج چون بهائیت دین رسمی شناخته نشده است نمی‌توانند در این آموزشگاههای اسلامی به تحصیل اشتغال داشته باشند لذا دانش‌آموز نامبرده به بهائیت اقرار داشته و بهائیت مورد قبولش میباشد پرونده نامبرده به ولی او تحویل داده شده است در ضمن از اخلاق و رفتار نامبرده رضایت حاصل است.

مدیر مدرسه راهنمائی سلمان فارسی

[امضا روی مهر رسمی]

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]