[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

بدینوسیله گواهی میشود که دوشیزه رضوان زینلی فرزند روح الله زینلی تا تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۶۰ در کلاس دوم فرهنگ و ادب دبیرستان شهدا ۳۸ مشغول تحصیل و بوده و بعلت اعتراف نامبرده به بهائیت و شرکت نکردن در راهپیمائی و بحثهای سیاسی مدرسه طبق صورتجلسه شماره ۱۶۱۸ – ۱۸ آبان ۱۳۶۰ از دبیرستان اخراج گردید؛ و این گواهی طبق درخواست مادر نامبرده صادر شده است ضمناً مدارک نامبرده تحویل مادرش گردید.

سرپرست دبیرستان شهداء ۳۸

[امضا]

[مهر رسمی]

دبیرستان دخترانه کیخسرو شاهی کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]