[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش کرج

 

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

بسمه تعالی

 

گواهی می‌شود

دانش [آموز] نوشین جاهی دیزناب  از تاریخ ١ مهر ١٣۶٣ الی ١٧ مهر ١٣۶٣ در این مجتمع مشغول به تحصیل بوده به علت اذعان کتبی به فرقه بهائیت اخراج میگردد این گواهی جهت اطلاع اولیاء به مدارس دیگر صادر گردیده فاقد هرگونه ارزش دیگر است.

 

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]