[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ اجرای حکم

تاریخ صدور – [ناخوانا]

شماره [ناخوانا]

بسمه تعالی

جلسه هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش کرمان جهت رسیدگی به پرونده [ناخوانا]

 آقای نصیر زند کارگر فرزند قنبر علی شماره شناسنامه [حذف شده] کرمان، تاریخ تولد [ناخوانا] استخدامی سال ۱۳۵۸ آخرین سمت آموزگار، آخرین مدرک تحصیلی و رشته آن دیپلم طبیعی [گروه] ۴، پایه٣، محل کار حومه کرمان، شماره مستخدم[حذف شده] با حضور امضاء‌ کنندگان زیر ٣ نفر امضای اصلی ٢ نفر علی‌البدل در تاریخ ٩ اسفند ۶۱ در محل هیأت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظریه شرح زیر منجر به رأی گردید.

گردش کار

نامبرده فوق‌الذکر به اتهام عضویت در فرقه ضالۀ بهائیت طبق گزارش ٣ مورخ ٧ دی ۶۱ به انضمام چند نفر گزارش از افراد معتبر پرونده‌اش به هیأت بازسازی ارجاع و هیأت پس از تحقیق از افراد مورد اعتماد و موثق و مصاحبه با متهم مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

مدارک و اسناد اتهامی:

طبق گزارش مورخ ٧ دی ۶۱ یکی از افراد معتبر و موثق نامبرده پیرو فرقه ضالۀ بهائیت می‌باشد و گزارش مورخ ٧ دی ۶۱، یکی دیگر از افراد معتبر و حاکی است که نامبرده نسبت به مسائل دینی بی‌تفاوت و اهمیتی قائل نمی‌باشد.

و گزارش مورخ ٨اسفند ۶۱، یکی از فرهنگیان معتبر و رسمی دلالت بر بهائی بودن نامبرده دارد.

رأی هیأت

هیأت پس از مطالعه محتویات پرونده و دفاعیه متهم و اقرار صریح وی به نداشتن هیچ مسلکی در حال حاضر و باطل نداشتن مسلک بهائیت و روشن نبودن خاتمیت حضرت پیامبر برای نامبرده و با توجه به اظهارات [شخصی] و شواهد و قرائن موجود و بهائی زاده بودن وی و گزارشات واصله و عملکرد نامبرده در محل کار محرومیت [وی] بر اساس بند ١ ماده ١٩ و مستنداً به ماده ٢٩ بند ٨ بر هیأت محرز می‌باشد و بر طبق بند ١١ ماده [ناخوانا] [و باتفاق آراء] رأی بر انفصال دائم نامبرده از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت می‌دهند.

ضمناً کسورات بازنشستگی به موجب مفهوم ماده ٣٠ قانون استخدام کشوری (استخدامش صحیح نبوده) [و بوی] تعلق نمی‌گیرد.

رأی فوق بر اساس ماده ۴۷ قانون بازسازی نیروی انسانی به مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قانونی یا واقعی [شامل] پژوهش در هیأت تجدیدنظر خواهد بود، در صورت عدم درخواست پژوهش در هیأت مذکور رأی [هیئت بدوی قطعی] و لازم‌الاجرا می‌باشد.

[ناخوانا]

رونوشت برابر اصل است.

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]