[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم شرکت]

تاریخ: ۳۰ تیر ۵۹

 

از: بخش پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران (قسمت رکورد)

به: آقای عنایت اله زرنگ شماره کارمندی[حذف شده]  تاریخ استخدام ۱۳ آبان ۵۷

موضوع: بازخرید --×--

 

بموجب این حکم از تاریخ ۱ مرداد ۵۹ شما دارای سمتی در این شرکت نمیباشید.

خواهشمنداست بمنظور تسویه حساب با در دست داشتن کارت شناسائی و دفترچه خواربار به این بخش مراجعه نمائید.

 

مدیر بخش پرسنل شرکت صنایع الکترنیک ایران

[امضا]

مرتضی یاونگی

توضیح: ۱- بدون در دست داشتن فرم تکمیل شده تسویه حساب این حکم ارزش قانونی ندارد.

۲ - نامبرده در طول مدت خدمت جمعاً از ----- روز مرخصی بدون حقوق استفاده نموده.

علت: بهائی بودن – با توجه به نامه شماره ۵۴ –۹۳ –۲ –۶۰۲ مورخ ۵ اسفند ۵۸ دایره پارلمانی و سیاسی وزارت دفاع ملی.

در قبال مدت خدمت جمعاً معادل ۲ ماه حقوق بنامبرده تعلق میگیرد.

نسخه اول: کارمند

صا – ۲۵۷ دی ۱۳۵۸

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

"امور مالی"

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]