[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان

حکم کارگزینی

 فرم ع-۳۲ (۴- ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-وزارت/موسسه: آموزش و پرورش

۲-شماره مستخدم: [حذف شده]

۳-نام: خانم ناهید

۴-نام خانوادگی: دانش

۵-نام پدر: حسن

۶-شماره شناسنامه و محل صدور

شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان/فرمانداریکل خراسان

۷-محل تولد: [حذف شده]

۸-تاریخ تولد: روز ۱۷ ماه خرداد سال [حذف شده]

۹-بالاترین مدرک و رشته تحصیلی

بالاترین مدرک: دیپلم رشته: ادبی

۱۰-عنوان پست ثابت سازمانی: معاون دبستان امیرکبیر

۱۱-رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: آموزگاری طبقه: ۵

۱۲-گروه: ۶

۱۳-پایه: ۷

۱۴-واحد سازمانی: اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد

۱۵-محل خدمت:

شهرستان مشهد فرمانداریکل/استان خراسان

۱۶-مجوز: متن حکم

تاریخ: ----- شماره: -----

۱۷-نوع حکم: خروج خدمت

۱۸-شرح حکم: باستناد بند ت ماده ۱۲ قانون استخدام کشوری مصوب مرداد ماه ١٣۴۵ و بند ۴ ماده/ ۲ قانون مزبور مصوب آذر ماه ۱۳۰۱ و دستورالعمل شماره ۱ / ۸۱۱۸ - ۲۲ اسفند ١٣۵٨ و تلفنگرام مورخ ۳۱  فروردین ١٣۵۹ وزارتی چون شما به مسلک بهائیت که مغایر با قوانین استخدام کشوری می ‌باشد طی نامه مورخ ۳۱ شهریور ١٣۵۹ اعتراف نموده‌اید لذا به‌موجب این حکم از تاریخ ۸ مرداد ۱۳۵۹ به خدمت شما وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده می‌شود.ع

۱۹-حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

الف-حقوق پایه گروه ۲۹۲۰۰ریال

ب-تفاوت تطبیق حقوق: -----ریال

پ-مجموع مزایای مستمر موقت شغل    

فوق‌العاده شغل ----- ریال

ت-تفاوت تطبیق مزایا: -----ریال

ث-فوق العاده اشتغال خارج از کشور: -----ریال

ج-فوق العاده بدی آب و هوا: -----ریال

چ-فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی: -----ریال

ح-فوق العاده محل خدمت: -----ریال

خ-سایر مزایا: -----ریال

جمع: -----ریال

۲۰-حقوق، مزایا و فوق العاده های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (حروف) -----ریال

پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد -----قابل پرداخت است.

۲۱-تاریخ اجرای حکم: ۸ مرداد ۱۳۵۹

۲۲-تاریخ صدور و شماره حکم تاریخ: ----- شماره: ۷۲۴۶۵ [ناخوانا]

۲۳-نام و نام خانوادگی مقام مسئول: محمد مهدی اسدی

عنوان پست سازمانی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان

[امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]