[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

١٣ مهر۱۳۶۰

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 

گواهی میشود

دانش آموز نادر باقری قلات پائین فرزند محمد بشناسنامه [حذف شده[ در سال تحصیلی ١٣۶٠ - ١٣۶١ تا تاریخ ١٣ مهر ١٣۶٠ در کلاس این آموزشگاه به تحصیل اشتغال داشته ولی بعلت اینکه کتباً بهائی بودن نموده به‌ موجب بخشنامه شماره ١٠ / ٢٨۶۶۴ [تاریخ:] ١٢ مهر ١٣۶٠ کل آموزش و پرورش استان یزد از ادامه تحصیل آنان در این آموزشگاه جلوگیری بعمل آمد.

 

رئیس مدرسه راهنمائی کوی مسکن و شهرسازی

احمد زمانی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]